Verklaring gegevensbescherming

Basisinformatie

Wij, Viessmann Refrigeration Solutions BV (hierna "Viessmann" of "wij") als onderdeel van de Viessmann Group GmbH & Co. KG, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Daartoe behoort vooral de basisverordening gegevensbescherming (hierna: "DS-GMO", Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad. De Viessmann Group omvat de met Viessmann GmbH & Co. KG verbonden ondernemingen. Dit zijn bedrijven waarover wij zeggenschap hebben. Persoonlijke gegevens worden op onze websites en bij het gebruik van onze apps en diensten alleen verzameld voor zover dat nodig is en verwerkt wordt voor het specifieke doel. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren of andere gegevens die aan u gekoppeld zijn.Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wet inzake gegevensbescherming/GDPR:

Viessmann Refrigeration Solutions Benelux B.V.
Nijverheidsweg-Noord 60-94
NL-3812 PM Amersfoort
Netherlands
Tel: +31 85 018 7460
e-mail: info-ref-nl@viessmann.com

Verwerking binnen de Viessmann Group

Namens ons opereert Viessmann Refrigeration Solutions Benelux B.V. en verwerkt:

 • Viessmann Refrigeration Solutions Benelux B.V.


De verzamelde gegevens kunnen worden verwerkt of doorgegeven aan andere bedrijven binnen de Viessmann Groep als:

 • u elders uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming heeft gegeven (bijv. via verwijzing in het aanvraagformulier),
 • dit noodzakelijk is voor een specifiek doel en de verdeling van taken binnen de Viessmann Group; hiervoor zijn overeenkomstige contractuele afspraken gemaakt binnen de Viessmann Group,
 • de gegevens door de verantwoordelijke partij pseudoniem ter beschikking worden gesteld en de verantwoordelijke partij garandeert dat het ingeschakelde groepsbedrijf deze gegevens niet kan de-pseudonimiseren, of
 • de gegevens door de verantwoordelijke partij anoniem worden opgeslagen en de op deze manier opgeslagen gegevens niet langer onderhevig zijn aan gegevensbeschermingsvoorschriften

Doorgifte naar andere landen

De bedrijven van de Viessmann Groep verwerken en sturen de door u verstrekte gegevens door naar locaties in Duitsland, de Euopese Unie en derde landen (waaronder de VS) die een passend niveau van gegevensbescherming hebben conform artikel 45 GDPR of passende garanties bieden conform artikel 46 van GDPR. 

Toepassingsgebied van de gegevensbeschermingsverklaring

De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij gegevensbescherming garanderen, welke gegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis worden verzameld en verwerkt. Dit geldt in principe voor alle websites en apps waarvoor Viessmann verantwoordelijk is. Indien websites en apps van Viessmann afwijken van deze principes van dataverwerking of deze aanvullen met eigen principes, dan wordt dit op passende wijze op de betreffende websites of in de apps aangegeven.

Dit privacybeleid bestaat uit vijf delen:

 • Het eerste deel (voorschriften voor zakelijke gebruikers) is van toepassing op zakelijke gebruikers van Viessmann-diensten.
 • Het tweede deel (regels voor aanvragers) is van toepassing op de particuliere gebruikers van de Viessmann-diensten met betrekking tot opdrachten.
 • Het derde deel (algemene informatie en voorschriften voor Viessmann-websites en -apps) geldt voor alle gebruikers van Viessmann-diensten of websites en apps.
 • Het vierde deel (informatie over de rechten van betrokkenen) is van toepassing op alle gebruikers van wie de gegevens onder het gegevensbeschermingsrecht vallen, maar niet op rechtspersonen.

Bovendien kunnen onze websites links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is.

I. Voorzieningen voor zakelijke gebruikers

Dit deel van de voorschriften voor de bescherming van gegevens geldt alleen voor zakelijke gebruikers zoals installateurs, bouwbedrijven, industriële bedrijven, gemeenten, commerciële bedrijven, planners, architecten etc. en alleen voor zover deze persoonlijke gegevens ter beschikking stellen van contactpersonen op onze websites en in onze apps. 

Persoonlijke gegevens worden door Viessmann voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt: nieuwsbrieven, opvolging van vragen van klanten, opvolging naar vragende klanten, opname in Viessmann tools/zoekmotoren om contactgegevens van gespecialiseerde bedrijven te communiceren (bv. zoeken naar gespecialiseerde partners op www.koelen.viessmann.nl 

Voor zover u ons persoonlijke gegevens ter beschikking heeft gesteld, gebruiken wij deze uitsluitend voor de beantwoording van uw vragen, voor de afhandeling van met u gesloten contracten, voor de technische administratie, voor inlogactiviteiten en de diensten die beschikbaar zijn gesteld binnen de respectievelijke internettoepassingen of apps. 

Opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als deze niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. Neem contact op met info-ref-nl@viessmann.com. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd of, indien het nog steeds noodzakelijk is voor verificatie, facturatie en/of boekhoudkundige doeleinden, worden opgeslagen voor deze doeleinden. 

Voor verdere persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de levering en uitvoering van producten en diensten overeenkomstig Artikel 6, lid 1, letter b), zijn de gegevensbeschermingsbepalingen in de respectieve algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 

Opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd als u uw toestemming voor de opslag ervan intrekt, als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Neem hiervoor contact op met info-ref-nl@viessmann.com. Uw gegevens worden dan gewist of, indien ze nog nodig zijn voor verificatie, facturering en/of boekhouding, voor deze doeleinden opgeslagen. 

Voor verdere persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de levering en uitvoering van producten en diensten overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), zijn de bepalingen inzake gegevensbescherming in de respectieve algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

II. Bepalingen voor aanvragers

Dit deel van de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op sollicitanten voor personeelsadvertenties van Viessmann Group of vanderden aan wie Viessmann een platform of, in voorkomend geval, een partnerprogramma voor vacatureadvertenties / stage ter beschikking stelt. Dit geldt alleen voor zover deze sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure persoonsgegevens aan Viessmann verstrekken, bijvoorbeeld op papier, per e-mail, contactformulieren met bijlagen of portalen van Viessmann of het gebruik van elektronische job exchanges van derden in overeenstemming met de vereiste inhoud, ook in overeenstemming met andere regionale wettelijke vereisten.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de verwerking van uw aanvraag en op basis van uw toestemming voor deze verklaring inzake gegevensbescherming. De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de personeelsverantwoordelijken van Viessmann Nederland, alsmede leidinggevenden of andere medewerkers in wier toepassingsdomein de vacature wordt gepubliceerd. 

Het wissen van de opgeslagen persoonsgegevens van de sollicitant vindt automatisch plaats ten vroegste na 4, maar uiterlijk na 6 maanden, te rekenen vanaf het moment waarop de sollicitant werd geïnformeerd dat de functie niet door hem wordt vervuld en dat er geen verdere wettelijke vereisten zijn die het tegendeel bewijzen. De termijn is gebaseerd op de bepalingen van de wet inzake algemene gelijkheid. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming op ons verzoek blijven uw gegevens opgeslagen in ons systeem om in aanmerking te komen voor toekomstige andere vacatures. 

Als u ons sollicitatiedocumenten in papieren of elektronische vorm stuurt zonder verwijzing naar vacatureadvertenties, geeft u toestemming voor het bewaren van uw gegevens in ons systeem om te worden overwogen voor toekomstige andere vacatureadvertenties.

III. Algemene informatie en voorschriften voor Viessmann-websites en -apps

Deze bepalingen gelden naast de bepalingen voor particuliere gebruikers en de bepalingen voor zakelijke gebruikers voor de websites en apps van Viessmann. 

Viessmann verzamelt en slaat automatisch informatie op in de serverlogbestanden die uw browser of app naar ons doorstuurt. Viessmann kan deze gegevens niet aan individuele personen toewijzen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze zijn: 

 • browsertype/ -versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL (de eerder bezochte pagina)
 • hostname van de toegangscomputer (IP-adres)
 • tijdstip van de de serveraanvraag "
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt (IP-adressen v4 en v6)

Het IP-adres is de wereldwijd geldige identificatie van uw computer op het moment van toewijzing door uw internetprovider en bestaat, in zijn momenteel meest voorkomende vorm (IPv4), uit vier blokken van cijfers gescheiden door punten. In de meeste gevallen zult u als particuliere gebruiker geen vast IP-adres gebruiken, omdat dit slechts tijdelijk aan u wordt toegewezen door uw provider (zogenaamd "dynamisch IP-adres"). Met permanent toegewezen IP-adressen (zogenaamde "statische IP-adressen") is een duidelijke toewijzing van gebruikersgegevens via deze functie technisch eenvoudig.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een soepele verbinding met de website
 • Zorgen voor comfortabel gebruik van de genoemde website
 • Evaluatie van systeembeveiliging en systeemstabiliteit
 • Voor verdere administratieve en statistische doeleinden

De persoonlijke gegevens van de serverlogbestanden worden verwerkt op basis van Art. 6, lid 1, lit. f DSGVO. Deze autorisatie staat de verwerking van persoonlijke gegevens toe in het "gerechtvaardigd belang" van de verantwoordelijke, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen niet prevaleren. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het eenvoudiger beheer en het vermogen om hacking te detecteren en te volgen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn die in uw specifieke situatie bestaan en die in strijd zijn met de gegevensverwerking. U hoeft alleen maar een e-mail te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over u persoonlijk.

De serverlogbestanden met de bovenstaande gegevens worden automatisch verwijderd na 30 dagen of geanonimiseerd als ze worden gebruikt voor statistieken. We behouden ons het recht voor om de serverlogbestanden langer op te slaan als er feiten zijn die suggereren dat er ongeautoriseerde toegang is (zoals een poging tot hacking of een zogenaamde DDOS-aanval).

Linken naar externe websites

Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor de websites en apps van Viessmann. Deze kunnen links bevatten naar websites van derden. Deze gegevensbeschermingsverklaring omvat dit niet. Om het aanbod te bekijken van een derde partij, raden wij u aan ook het privacybeleid van deze derde partij aandachtig te lezen. 

Informatie over cookies en het gebruik van analysetools

De verwerking van persoonsgegevens via cookies en analysehulpmiddelen (Google Analytics en Google Tag Manager, Google Adwords Conversion Tracking, cookies van derden, Re-Targeting-technologieën, Google Remarketing, Facebook Remarketing en Inspectlet) is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f DSGVO. Deze autorisatie staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het 'gerechtvaardigd belang' van de verantwoordelijke, mits uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen niet prevaleren. Ons gerechtvaardigd belang is om het gebruik van onze website te analyseren.

De verwerking van persoonsgegevens door Google AdWords (noem alle retargeting-technologieën) is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f DSGVO. Deze autorisatie staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het 'gerechtvaardigd belang' van de verantwoordelijke, mits uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen niet prevaleren. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het gepersonaliseerd weergeven van gerichte advertenties en de statistische analyse van de effectiviteit van reclame (bijvoorbeeld het bepalen van het aantal klikken op een advertentiebanner dat heeft geleid tot een aankoop op onze website).

Viessmann gebruikt zogenaamde cookies op verschillende plaatsen op haar websites en in haar apps. Ze dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en worden opgeslagen door uw browser. De meeste van de cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Viessmann maakt ook voor dit doel gebruik van analysehulpmiddelen, zoals Web Trends of Google Tag Manager (Firebase). De verstrekte en gebruikte gegevens worden volledig anoniem verzameld en opgeslagen. Deze gegevens kunnen ook buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie worden opgeslagen.

Bij de implementatie en het gebruik van analysehulpmiddelen en volgtechnologieën maken we persoonsgegevens zo snel mogelijk anoniem, hetzij namens de provider, geregeld door passende contracten, hetzij binnen het kader van ons eerste gebruik, zodat het recht op informatie van uw kant niet kan worden uitgeoefend voor alle hieronder vermelde technologieën.

U kunt de overdracht van dergelijke gegevens voorkomen door de juiste instellingen in uw browser, app of het besturingssysteem (iOS, Android) aan te passen. Dit kan echter leiden tot problemen bij het oproepen, bedienen of de functionaliteit van de aangeboden inhoud of service. U vindt een deactiveringsmogelijkheid (opt-out) voor de cookies van de service die we gebruiken van Taboola, Inc. onder de volgende link: https://www.taboola.com/cookie-policy#how-to-manage

Bovendien gebruiken we in sommige gevallen cookies om het succes van onze advertentieactiviteiten te meten en te optimaliseren. We gebruiken de conversietracking van Adform Germany GmbH (hierna Adform genoemd). Er wordt een cookie ingesteld zodra u contact heeft met een Viessmann advertentiemiddel (bijvoorbeeld een advertentiebanner) geplaatst via Adform. Het cookie bevat een advertentie-ID en is geldig gedurende 60 dagen. Er worden geen kenmerken (bijvoorbeeld volledig IP-adres, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres) opgenomen waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Het advertentie-ID vertelt ons echter welk reclamemateriaal uw aandacht heeft getrokken naar Viessmann. Onder geen enkele omstandigheid combineert de Viessmann Groep het advertentie-ID met persoonsgegevens. Gebruikers die niet willen deelnemen aan conversietracking kunnen het Adform-cookie deactiveren via hun browser op http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out

Cookies van derden

Viessmann maakt gebruik van verschillende reclamepartners die helpen om het internetaanbod en de websites interessanter voor u te maken. Om deze reden worden er ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u de websites bezoekt. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die automatisch worden verwijderd na de opgegeven tijd. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur van 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en verwijderen zichzelf na de opgegeven tijd. De cookies van onze partnerbedrijven bevatten ook alleen pseudonieme, meestal zelfs anonieme gegevens. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens over welke producten u heeft bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn gezocht, enzovoort.

Sommige van onze reclamepartners verzamelen informatie over welke pagina's u eerder heeft bezocht of in welke producten u geïnteresseerd bent geweest, om u bijvoorbeeld de advertenties te kunnen tonen die het beste bij uw interesses passen. Deze pseudonieme gegevens worden nooit gecombineerd met uw persoonlijke gegevens. Hun enige doel is om onze reclamepartners in staat te stellen u aan te spreken met advertenties die daadwerkelijk interessant voor u zouden kunnen zijn.

Re-targeting technologieën

Onze websites maken gebruik van zogenaamde re-targeting technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in ons aanbod en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclame is over het algemeen interessanter voor internetgebruikers dan reclame die niet beschikt over een dergelijke persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig anoniem. Er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. 

Door gebruik te maken van onze site geeft u toestemming voor het gebruik van zogenaamde cookies en daarmee voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruikersgegevens. Bovendien worden uw gegevens ook na het einde van de browsersessie in cookies opgeslagen, zodat ze bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan de website weer kunnen worden opgevraagd. U kunt deze toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door in de instellingen van uw browser cookies te weigeren. 

IV. Informatie over de rechten van betrokkenen

Dit deel van de gegevensbeschermingsverklaring bevat aanvullende informatie over de wijze waarop u uw rechten als betrokkene tegenover Viessmann kunt uitoefenen. 

Uw identiteit

Om de rechten van de betrokken in het kader van de GDPR te respecteren, kan het nodig zijn dat Viessmann om bijkomende informatie vraagt om uw identiteit te bewijzen in het geval van persoonsgegevens verzameld op basis van contractuele relaties op basis van een aselecte steekproef of in geval van gerechtvaardigde twijfel. Dit is met name het geval wanneer een verzoek om informatie in elektronische vorm beschikbaar is, maar de gegevens van de afzender de identiteit van een betrokken natuurlijke persoon niet onthullen. 

Recht van toegang, verzet, rectificatie, verwijdering en verdere informatie

 • om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Artikel 15 DSGVO. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om in beroep te gaan, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details ervan;
 • om onmiddellijk de correctie te verzoeken van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Artikel 16 DSGVO;
 • om de verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken in overeenstemming met Artikel 17 DSGVO, tenzij verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met Artikel 18 van de DSGVO als u de juistheid van de gegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is maar u weigert de gegevens te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Artikel 21 van de DSGVO;
 • om, in overeenstemming met Artikel 20 van de DSGVO, de persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, actueel en machinaal leesbaar formaat of om de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken;


Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:

Viessmann Refrigeration Solutions Benelux B.V.
Nijverheidsweg-Noord 60-94
NL-3812 PM Amersfoort
Netherlands
Tel: +31 85 018 7460
e-mail: info-ref-nl@viessmann.com

Conform Artikel 7, lid 3 DSGVO, kunt u op elk moment uw toestemming aan ons intrekken. Hierdoor zullen we in de toekomst niet langer mogen doorgaan met de verwerking van gegevens op basis van deze toestemming. U kunt uw toestemming intrekken via: info-ref-nl@viessmann.com.

Klacht bij een toezichthoudende autoriteit conform Artikel 77 DSGVO. Over het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of ons bedrijfshoofdkantoor.

Toezichthoudende autoriteit 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2594 AV Den Haag
Tel 088 - 1805 250

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Verdere informatie - Contactgegevens

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zijn wij altijd beschikbaar om uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Heeft u vragen waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen antwoord kan geven of wilt u meer gedetailleerde informatie over een bepaald punt, neem dan contact met ons op:

Viessmann Refrigeration Solutions Benelux B.V.
Nijverheidsweg-Noord 60-94
NL-3812 PM Amersfoort
Netherlands
Tel: +31 85 018 7460
e-mail: info-ref-nl@viessmann.com

Veiligheidsinformatie

Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens op te slaan met behulp van technische en organisatorische middelen, zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Wanneer u per e-mail communiceert, kan volledige gegevensbeveiliging niet worden gegarandeerd. Daarom raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post te versturen. 

Veranderingen aan het gegevensbeschermingsstatement

Dit gegevensbeschermingsstatement is momenteel geldig en dateert van September 2023.

Vanwege verdere ontwikkelingen van onze website en de aangeboden diensten hierboven, of vanwege wijzigingen in wettelijke of officiële vereisten, kan het noodzakelijk zijn om dit gegevensbeschermingsstatement aan te passen. U kunt te allen tijde het huidige gegevensbeschermingsstatement op de website raadplegen en afdrukken.

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zijn wij altijd beschikbaar om uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Heeft u vragen waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen antwoord kan geven of wilt u meer gedetailleerde informatie over een bepaald punt, neem dan contact met ons op:

Viessmann Refrigeration Solutions Benelux B.V.
Nijverheidsweg-Noord 60-94
NL-3812 PM Amersfoort
Netherlands
Tel: +31 85 018 7460
e-mail: info-ref-nl@viessmann.com